1. Opdracht
1.1. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Workkit.
1.2. De aanvaarde opdracht leidt voor Workkit tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaats-verplichting.
1.3. De opdrachtgever is een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die Workkit opdraagt werkzaamheden te verrichten als vastgelegd in een overeenkomst.
1.4. Onder partijen wordt verstaan Workkit en de opdrachtgever samen.
1.5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanvullende en vervolgopdrachten.
1.6. Onder derden wordt verstaan de professionals die Workkit inhuurt voor het uitvoeren van werkzaamheden zoals het verzorgen van interventies.

2. Aansprakelijkheid
2.1. Iedere aansprakelijkheid van Workkit is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
2.2. De aansprakelijkheid van Workkit voor indirecte schade is volledig uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in elk geval – maar niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of ten gevolge van aanspraken van afnemers van opdrachtgever of schade als gevolg van loondoorbetalingsverplichting terwijl een werknemer geen arbeid kan verrichten.
2.3. Workkit is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van opdrachtgever, van welke aard ook, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door (medewerkers van) opdrachtgever.
2.4. De hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel of indien de schade te wijten is aan bewezen opzet of grove schuld van Workkit en/of van door Workkit ingeschakelde derden, met dien

verstande dat Workkit nimmer aansprakelijk is voor indirecte schade.
2.5. Workkit zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever.
2.6. Workkit is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever vrijwaart Workkit van alle hieruit voortvloeiende aansprakelijkheden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Workkit.
2.7. Workkit is niet aansprakelijk voor niet, niet gehele of niet tijdige nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort tot nadere vervolgafspraken.

3. Prijs en tariefaanpassingen
3.1. Workkit is gerechtigd de geldende tarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht.
3.2. Workkit kan de betaling van een voorschot verlangen. Een ontvangen voorschot wordt in beginsel verrekend met de laatste declaratie. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.
3.3. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van twee maanden na de aanbiedingsdatum, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders aangegeven.

4. Betaling
4.1. De (deel)facturen voor het totaal bedrag van de levering van de dienst worden voor de helft van het totaalbedrag toegezonden voor aanvang van de werkzaamheden. De (deel)facturen voor de andere helft van het totaalbedrag worden na afronding van de werkzaamheden toegezonden.

4.2. Declaraties dienen te worden voldaan zonder korting of verrekening door bijschrijving van het gedeclareerde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Alle kosten aan de zijde van Workkit in verband met niet-tijdige betaling door opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever.
4.3. Indien de opdrachtgever meent dat hij niet gehouden is tot betaling van een declaratie, dient hij dit binnen 14 dagen na de desbetreffende factuur schriftelijk en gemotiveerd te laten weten aan Workkit.
4.4. Bij niet-tijdige betaling is Workkit gerechtigd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen.
4.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen in Euro en dienen alle betalingen door opdrachtgever aan Workkit in Euro te worden voldoen.

5. Werkzaamheden
5.1. Workkit zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen.
5.2. De werkzaamheden worden uitgevoerd op een nader aan te geven locatie, eventueel in overleg met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op het kantoor van opdrachtgever.
5.3. Voor de uitvoering van al haar taken die voortkomen uit de overeenkomst, heeft Workkit het recht om derden in te schakelen. Zij behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening.

6. Privacy, geheimhouding, intellectueel eigendom
6.1. Workkit bewaart en verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.
6.2. Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen vertrouwelijke informatie of (persoons)gegevens waarvan zij weten of kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Zij zullen die informatie of (persoons)gegevens niet aan anderen openbaren, behoudens voor zover een partij ingevolge geldende wet- en regelgeving daartoe is verplicht of van de betreffende (rechts)persoon op wie die informatie betrekking heeft, daartoe toestemming heeft verkregen. Workkit zal haar medewerkers en derden die zij bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, deze geheimhoudingsplicht opleggen. Indien, op grond van wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak, Workkit gehouden is vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken, en Workkit zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Workkit niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
6.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten op hetgeen bij het uitvoeren van een overeenkomst door Workkit, al dan niet in samenwerking met (medewerkers van) opdrachtgever is gecreëerd, tot stand gebracht of ontwikkeld, volledig toe aan Workkit. De opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die hij ter inzage aan Workkit heeft verstrekt.
6.4. Alle door Workkit verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Workkit worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van anderen worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

7. Overigens
7.1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Workkit is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
7.2. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier – met de relevante bescheiden – maximaal 5 jaar bewaard. Daarna heeft Workkit het recht het dossier volledig te vernietigen.